วัดนาป่าพง

ความเป็นมาของ วัดนาป่าพง วัดนาป่าพง เป็นวัดแรกๆที่ศึกษา ปฏิบัติและเผยแผ่แต่ พุทธวจน ธรรมวินัยจากพระโอษฐ์เท่านั้น เดิมทีวัดแห่งนี้เป็นผืนนาที่โยมแม่ของพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโลเป็นผู้ยกถวายให้ หลังจากพระอาจารย์กลับจากการออกธุดงค์  ก็ได้มาใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่บำเพ็ญภาวนาและพำนักแต่เพียงผู้เดียว ในระหว่างนั้นสถานที่ดังกล่าวค่อยๆ ได้รับการพัฒนาตามลำดับ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือประมาณ ๘ ปี นับแต่ท่านได้มาอยู่บำเพ็ญภาวนา สถานที่แห่งนี้จึงได้ขึ้นทะเบียนตั้งเป็นวัดนาป่าพงจวบจนถึงปัจจุบัน